Nam châm dẻo tấm A4 x 1mm có keo

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1647

430gauss

Có keo

297mm

210mm

0708 29 3232