Nam châm dẻo tấm A4 x 0.5mm màu trắng

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1667

350gauss

Màu trắng

297mm

210mm

0708 29 3232